Termes et conditions (Nederlands onderaan)

Sur cette page, vous trouverez les conditions générales de www.atelierqm.com, telles que mises à disposition par l'Atelier QM. Dans ces conditions générales, nous indiquons dans quelles conditions nous vous offrons les informations sur notre site Web.
Propriété intellectuelle
L'utilisation des informations sur ce site Web est gratuite tant que vous ne copiez pas, ne distribuez pas, n'utilisez pas ou n'abusez pas de ces informations. Vous ne pouvez réutiliser les informations de ce site Web que conformément aux dispositions légales impératives.
Il est interdit de réutiliser du texte, du matériel photographique ou d'autres documents sur ce site Web sans l'autorisation écrite expresse de l'Atelier QM. La propriété intellectuelle appartient à l'Atelier QM.
Le cas échéant:
Pour les prix sur notre site Web, nous nous efforçons de représenter la plus fidèlement possible la réalité et les prix prévus. Les erreurs qui surviennent et sont reconnaissables comme des erreurs de programmation ou de frappe, ne constituent jamais une raison pour revendiquer ou assumer un contrat ou un accord avec Atelier QM.
Atelier QM s'efforce d'avoir un site Web aussi actuel que possible. Si, malgré ces efforts, les informations ou le contenu de www.atelierqm.com sont incomplets ou erronés, nous déclinons toute responsabilité à cet égard.
Les informations et/ou produits sur ce site sont proposés sans aucune forme de garantie et/ou de prétention à l'exactitude. Nous nous réservons le droit de modifier, supprimer ou republier ces documents sans préavis. Atelier QM décline toute responsabilité pour les informations contenues sur les sites Internet auxquels nous renvoyons via des liens hypertextes.
Modifications
En cas de modification des présentes conditions générales, vous trouverez la version la plus récente des mentions légales de www.atelierqm.com sur cette page.

Algemene Voorwaarden


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.atelierqm.com , zoals deze beschikbaar is gesteld door Atelier QM . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier QM is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Atelier QM.

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer - dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Atelier QM te mogen claimen of te veronderstellen.

Atelier QM streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.atelierqm.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Atelier QM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.atelierqm.com op deze pagina.